Palkkaturva on Suomessa lakisääteinen järjestelmä, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. Palkkaturvaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun saatava on syntynyt.

Palkkaturva

Palkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia silloin, kun työnantaja tekee konkurssin tai on muutoin maksukyvytön. Palkkaturvan saamiseksi edellytetään lisäksi, että työ on tehty Suomessa tai suomalaisen yrityksen palveluksessa ulkomailla ja että työntekijällä on kotipaikka Suomessa. Toimitusjohtajalla ei ole oikeutta palkkaturvaan, koska hän ei ole työsuhteessa.

Saatavilla tarkoitetaan palkkaa, vuosilomakorvausta, päivärahoja, matkakustannusten korvausta, korvausta perusteettomasta irtisanomisesta, tasa-arvolain mukaista hyvistystä jne.

Palkkaturvalaki 10.8.1973/649:

Valtio turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvan palkka- tai muun saatavan suorituksen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta palkkaturvana.

(Avaa viittaava lainkohta uuteen välilehteen)

Maksettavia saatavia ovat mm.

 • varsinainen palkka
 • lomakorvaus
 • odotusajan palkka
 • matkakulujen korvaus
 • päiväraha

Hakemus on tehtävä 3 kk sisään maksamatta jääneen saatavan erääntymisestä ja sen käsittely kestää pääsääntöisesti 3-4 kk. Siihen vaikuttaa mm. tiedoksisaantomenettelyyn käytetty aika, joten parasta on aloittaa hakemukseen tarvittavien tietojen hankkiminen heti.

Hakemisen edellytykset

 • olet työsuhteinen työntekijä
 • sinulla on työsuhteesta johtuvia palkkasaatavia työnantajalta
 • jätät hakemuksen kolmen kuukauden kuluessa palkan eräpäivästä
 • työnantajasi on makssuvaikeuksissa tai konkurssissa

Hakeminen

Hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa saatavan eräpäivästä. Eräpäivällä tarkoitetaan palkanmaksupäivää, työsuhteen päättymispäivää tai muuta vastaavaa määräaikaa.

Jos kysymys on vahingonkorvauksesta, hyvityksestä, ylityökorvauksesta tms., palkkaturvahakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käräjäoikeuden päätöksestä tai päivästä, jona asiasta on tehty sopimus.

Palkkaturvahakemuksen liitteeksi tarvitset seuraavat dokumentit:

 • Työsopimus
 • Todistus palkan määrästä
 • Tuntilista tai vastaava, jolla voit kiistatta osoittaa olleesi töissä

Korvauksen enimmäismäärä

Palkkaturvan enimmäismäärä yhtä työntekijää kohden samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella on 15 200 euroa. Työaikapankkisaataville on palkkaturvassa oma enimmäismäärä, joka on samalle työnantajalle tehdyn työn perusteella kuuden kuukauden palkkkaa vastaava määrä.

Maksettavista palkoista menee veroa 30% alle 5 000 eurosta ja 50% yli 5 000 eurosta. Palkkaturvaan voi toimittaa erillisen palkkaturvaa varten hankitun verokortin, jolloin vero otetaan verokortin mukaisesti.

Ennakkotietolomake

Jätä tapauksesi ennakkotiedot oheisella lomakeella. Edustajamme arvioi tilanteesi ja otammi sinuun yhteyttä asian jatkokäsittelyä varten. Ennakkotietojen jättäminen ei ole sitova, eikä siitä aiheudu kustannuksia.

  HAKIJAN TIEDOT

  TYÖNANTAJAN TIEDOT

  TYÖNANTAJAN YHTEYSHENKILÖ

  SAATAVAN MÄÄRÄ

  SAATAVAN PERUSTE

  Työsuhde jatkuu